Các dịch vụ thanh toán
CÁC NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU
Rút tiền
  • Về tài khoản ngân hàng

Số tiền rút tối thiểu là WMV đối với tài khoản Ví không liên kết với tài khoản ngân hàng.
Vui lòng xem thêm hạn mức rút tiền Ví tại đây.

WMV
Số dư hiện tại: 00.00 WMV
WMV